Ogłoszenia

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Lipowej na rok szkolny 2020/2021

 

INFORMACJE OGÓLNE

Do klasy I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ZAPISY DO SZKOŁY OBWODOWEJ – KARTA ZGŁOSZENIA

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja,                                   co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.                                          W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu – nie muszą spełniać żadnych kryteriów.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie 

02.03.2020 roku  –  27.03.2020 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKOŁY SPOZA OBWODU – WNIOSEK

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu, w przypadku gdy rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić Wniosek (wraz                                        z załącznikami) dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie:

02.03.2020 roku  –  27.03.2020 r.

Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełnienia przez dziecko kryterium rekrutacji.

 

 

Kryteria ustalone w uchwale Rady Gminy nr XXXIV/225/17                                       z dnia 16 lutego 2017 r.

Liczba punktów
1.        Kandydat odbywał roczne przygotowanie przedszkolne                       w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym do którego składa wniosek.*   20
2.        Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole do której obecnie on kandyduje.*   15
3.        Kandydat będący mieszkańcem Gminy Lipowa.*   10
4.        Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie Gminy Lipowa.*   5

*dokumentem określającym spełnianie danego kryterium jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne na stronie lub w sekretariacie)                  w terminie 07.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ 

Do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej w Lipowej przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców.

 

W dniu 23.03.2020 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. 

Warunkiem przystąpienia do testu jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

 

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych

Etap rekrutacji Termin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.
Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej 23.03.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 25.03.2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2020 r.
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej 07.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2020 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa – Terminy rekrutacji (załącznik nr 2)

 

Karta zgłoszenia – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Lipowej 

Wniosek o przyjęcie – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Lipowej

Do wniosku proszę dołączyć kryteria przyjęć (załącznik nr 1 i 2)

 

KARTA ZGŁOSZENIA / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
ROK SZKOLNY 2020/2021  – do wydruku

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY rok 2020_2021

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY – do wydruku

Potwierdzenie woli kl. I

ZAŁACZNIK DOT. NABORU DO KLASY SPORTOWEJ – do druku

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/