Regulamin rekrutacji dzieci do  Przedszkola w Lipowej

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 )
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2016r poz. 60 ),

 Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy Lipowa.

§1
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
§2
W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.
§3
Podstawą przyjęcia dziecka , rozpoczynającego edukację przedszkolną, jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej: www.splipowa.pl/rekrutacja/  lub bezpośrednio w Przedszkolu.
§4
Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie ustalonym przez Organ prowadzący – Gminę Lipowa.
§5
1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci z rodzin spełniających następujące kryteria:
1)wielodzietność rodziny kandydata,
2)niepełnosprawność kandydata,
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu, o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria określone , na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 59 ) , przez organ prowadzący.
§6
1.Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.
2.Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola.
3.Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
§7
Przyjęcia dzieci spoza Gminy Lipowa  może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Lipowa.
§8
Publikacja wyników naboru odbywa się poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych . Listy te umieszczone są w przedszkolu na tablicy dla rodziców.
§9
Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, brak stosownych oświadczeń itp. ) należy niezwłocznie uzupełnić, gdyż z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, mogą zostać nierozpatrzone.

UCHWAŁA NR XXXV/237/17 RADY GMINY LIPOWA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Lipowa przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lipowa jest organem prowadzącym:
1) Kandydat mieszka w miejscowości gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi, do którego przeprowadzana jest rekrutacja – liczba punktów 50
2) Rodzice/opiekunowie prawni, bądź osoby samotnie wychowujące kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a dochód w rodzinie nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – liczba punktów 30
3) Rodzice/opiekunowie prawni, bądź osoby samotnie wychowujące kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a dochód w rodzinie mieści się w przedziale od 101 % do 150 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – liczba punktów 20
4) Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – liczba punktów 5
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt. 1- 4 są odpowiednio:
1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zawarte we wniosku, dotyczące miejsca zamieszkania kandydata.
2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Lipowa przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa

(Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2019)

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2 3

4

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza

25.02.2019 – 03.03.2019

Rekrutacja

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2019 – 22.03.2019

24.04.2019 – 24.05.2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

25.03.2019 – 29.03.2019

27.05.2019 – 31.05.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.04.2019

03.06.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04.2019 – 09.04.2019

05.06.2019 – 10.06.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12.04.2019

12.06.2019

DO POBRANIA Zarządzenie Nr 10/2019 WÓJTA GMINY LIPOWA z dnia 29 stycznia 2019r.:
Zarządzenie – terminy rekrutacji 2019 rok

WNIOSEK DO POBRANIA: wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola 2019 2020

 

Montessori

TUTORING SZKOLNY

Archiwa

"Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze."
                                 /K.K.Baczyński/